AVG fotograafAVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Onderstaande privicyverklaring is gemaakt met behulp van de Privacyverklaring generator op deze website: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/

Wilmar Photography.com (waar reclamebeeld.nl onderdeel van is), gevestigd aan Van der Duynstraat 143 2515 NJ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:https://www.reclamebeeld.nl  Van der Duynstraat 143 2515 NJ Den Haag +31651520360

Wilmar Dik is de functionaris gegevensbescherming van Wilmar Photography.com. Hij is te bereiken via info@reclamebeeld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wilmar Photography.com kan je persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het maken van een foto waarop een persoon staat is op zich geen persoonsgegeven. Wij werken niet met speciale software die gezichten kunnen herkennen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers (ongeacht de leeftijd). Ook verzamelen wij geen gegevens via onze website van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@reclamebeeld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wilmar Photography.com, reclamebeeld.nl en beeldvoorarbeidsmarktcommunicatie.nl gebruiken cookies, alleen die van Google analytics.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wilmar Photography.com, reclamebeeld.nl en beeldvoorarbeidsmarktcommunicatie.nl verwerkt klant persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van emails (we maken geen gebruiken van een marketingautomatiseringsplatform zoals bijvoorbeeld MailChimp)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Wilmar Photography.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wilmar Photography.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wilmar Photography.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die de belastingdienst aan ons opleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wilmar Photography.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wilmar Photography.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wilmar Photography.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reclamebeeld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wilmar Photography.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wilmar Photography.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@reclamebeeld.nl